MyStigma

Το Δικαίωμα στην Ελεύθερη Συνταγογράφηση

Τώρα που το ιατρικό σώμα ζει στον ‘πυρετό’ της επικείμενης σύστασης του ΕΟΠΥΥ διακινείται από πολλούς το επιχείρημα ότι οι ιατροί που δεν θα συμβληθούν με το νέο οργανισμό, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνταγογραφούν ηλεκτρονικά στους ασφαλισμένους του. Προβάλλεται μάλιστα αυτό το επιχείρημα ως δικαίωμα των ιατρών που απορρέει κατευθείαν από την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Η συνταγογράφηση αυτή-καθεαυτή είναι οπωσδήποτε δικαίωμα κάθε ιατρού. Αλλά η συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους κάποιου φορέα κοινωνικής ασφάλισης είναι κάτι διαφορετικό για έναν πάρα πολύ απλό λόγο: ο ασφαλιστικός οργανισμός πληρώνει το λογαριασμό.

Η ‘αγορά’ του φαρμάκου έχει ουσιώδεις διαφορές από την αγορά άλλων ειδών και υπηρεσιών. Όταν ένας πολίτης χρειάζεται ένα αγαθό, το διαλέγει και το πληρώνει ο ίδιος. Όταν ο ίδιος πολίτης χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή, δεν την διαλέγει αυτός, τη διαλέγει ο ιατρός του και δεν την πληρώνει αυτός (κατά μείζονα λόγο), την πληρώνει ο ασφαλιστικός του οργανισμός.

Σε αυτή την τριγωνική σχέση είναι κάπως δύσκολο αυτός που πληρώνει να μην έχει τη δυνατότητα να αρθρώσει λόγο. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Όσοι υποστηρίζουν αυτό το επιχείρημα λένε “μα, θα μας ελέγχει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση”, ή άλλοι προτείνουν τη θέσπιση κανόνων συνταγογράφησης ή θεραπευτικών πρωτοκόλλων από τις επιστημονικές ιατρικές εταιρείες. Κατ’ αρχάς τη δυνατότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων, αν υποτεθεί ότι ένας ιατρός παραβιάζει τους παραδεδεγμένους κανόνες, μπορεί να την έχει μόνο ένα Νομικό Πρόσωπο.  Συνεπώς, τα περί ηλεκτρονικής συνταγογράφησης δεν στέκουν καθώς αυτή συνιστά τεχνολογικό εργαλείο, είναι bits ‘n’ bytes και όχι πολιτειακός θεσμός. Οι ιατρικές επιστημονικές εταιρείες από την άλλη, θα έπρεπε ήδη να έχουν ασχοληθεί με θεραπευτικά πρωτόκολλα κτλ αλλά μάλλον δεν περίσσευε χρόνος από τη διοργάνωση συνεδρίων. Μακάρι να το κάνουν τώρα. Αλλά ακόμη και αν το κάνουν, ούτε οι εταιρείες αυτές έχουν τον απαραίτητο νομικό μανδύα για να ασκήσουν έλεγχο, πόσο μάλλον να επιβάλλουν κυρώσεις. Άλλωστε όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν επιστημονικές εταιρείες και ‘εταιρείες’, καθώς οποιαδήποτε παρέα επιστημόνων μπορεί να συστήσει μια τέτοια.

Άρα λοιπόν, για να μπορέσει να επιτραπεί ελεύθερα η συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους θα πρέπει πρώτα να καλυφθεί το κενό ενός Νομικού Προσώπου που θα έχει την αρμοδιότητα να ασκεί ελέγχους, την πρόσβαση στις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τον έλεγχο και τη νομιμοποίηση να επιβάλλει κυρώσεις. Προσωπικά, δεν είμαι ενάντιος σε μια τέτοια προοπτική που ασφαλώς θα συμπεριλάμβανε και τον έλεγχο των φαρμακοποιών. Αλλά όσο αυτή απουσιάζει, δεν βλέπω πώς θα μπορούσε να επιτραπεί η ελεύθερη συνταγογράφηση, με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς να είναι υποχρεωμένοι, εκόντες-άκοντες να αποζημιώνουν τις συνταγές κάθε ιατρού.

One response to “Το Δικαίωμα στην Ελεύθερη Συνταγογράφηση”

 1. ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ says:

  Ἀγαπητέ κ. συνάδελφε,

  Ἡ ἠλεκτρονική συνταγογράφιση, ἀποτέλεσε ΤΟΝ τρόπο γιά τή μείωση τῆς δαπάνης συνταγογράφισης καί διαφημίστηκε κάποιες φορές, ὂχι ἀληθινά, γιά οικονομία κλίμακας μέχρι καί 67%!!!!
  Ἡ ἠλεκτρονική συνταγογράφιση, ὀντας ἠλεκτρονική, εἶναι δυνατόν νά ἐπιτρέπει τόν καλύτερο ἒλεγχο σέ περίπτωση συστηματικά ἐκτεταμένης συνταγογράφισης. Αὐτό φαίνεται νά εἶναι ἀνεξάρτητο ἀπό τό ἐάν κάποιος εἶναι συμβεβλήμένος μέ κάποιο ταμεῖο ἢ δέν εἶναι. Ἡ δυνατότητα ἐλέγχου παραμένει ἡ ἲδια. Μποροῦν νά ὑπάρξουν καί νά κατοχυρωθοῦν τρόποι καί θεσμοί ἐλέγχου καί ἐπιβολῆς συνεπειῶν σέ περίπτωση ἀπαναλαμβανόμενης παράβασης σέ κάποιον γιατρό εἲτε εἶναι εἲτε δέν εἶναι συμβεβλημένος.

  Καί ἀκόμη μποροῦν νά τεθοῦν φίλτρα γιά περιορισμό τῆς φαρμακευτικῆς δαπάνης. Ἒτσι ἀνά εἰδικότητα μπορεῖ νά τεθεῖ κάποιο ὃριο φαρμακευτικῆς δαπάνης ἀνά ἀσθενῆ, ἀνά ἒτος σέ κάθε γιατρό.

  Ἀντίθετα ὁ ἀποκλεισμός πολλῶν ἰατρῶν (δέν θά μποῦνε ὃλοι δα στόν ΕΟΠΠΥ-δέν ὑπάρχουν πόροι γι’ αὐτό καί εἲμαστε πάρα πολλοί γιατροί, ἐκτιμῶ δέν προτείνω), πρόκειται νά δημιουργήσει ἓνα καθεστώς ἀποκλεισμοῦ τύπου ΙΚΑ, ἀλλά σέ πολύ πιό γιαντιαῖες διαστάσεις.

  Ἒτσι δημιουργεῖται μιά κατάσταση ἀπίστευτης στρέβλωσης καί ἐξάρτησης καί νέας δουλείας τῶν ἰατρῶν ἐκτός ΕΟΠΠΥ στούς ἰατρούς ἐντός ΕΟΠΠΥ. Καί αὐτό ἒχει τόσο μεγαλύτερη σημασία ὃσο περισσότεροι θά εἶναι οἱ γιατροί πού δέν θά ἀπορροφηθοῦν στόν ΕΟΠΠΥ. Δημιουργοῦνται δηλαδή συνθῆκες ἀποκλεισμοῦ μεταξύ τῶν ἰατρῶν καί μονοπωλίου τῶν ὑπηρεσιῶν ὑγείας, χωρίς ὂφελος ἢ καί μέ ζημία γιά τόν ΕΟΠΠΥ, καθώς φαινόμενα μονοπωλίου συνυπάρχουν μέ τή διαφθορά.

  Νομίζω, ἀκόμη ὃτι τίθενται καί θέματα ἰσότητος τῶν ὑπογραφῶν τῶν ἰατρῶν ἐντός καί ἐκτός ΕΟΠΠΥ. Σέ ποιά βάση ὁ μεγαλύτερος ἀσφαλιστικός ὀργανισμός τῆς χώρας ἀναγνωρίζει τήν συνταγογράφιση στούς μέν καί δέν τήν ἀναγνωρίζει στούς δέ; Ποιά εἶναι ἡ αἰτιολόγηση; Νομίζω ἂν ἐπιχειρηθεῖ μπορεῖ νά προσβληθεῖ στά δικαστήρια. Ὁ ἰατρικός σύλλογος πρέπει νά τό πράξει, ἢ καλύτερα ἒπρεπε νά τό εἶχε ἢδη πράξει στό ΙΚΑ καί τόν ΟΑΕΕ.

  Πιστεύω ὃτι πολιτικές ἀποκλεισμοῦ, πού ξεκινοῦν ἀπό ἒλλειμα ἐμπιστοσύνης (ὂχι ἐντελῶς ἀδικαιολόγητο κάποιες φορές) μεταξύ τῶν συμβαλλομένων, δημιουργοῦν περισσότερα προβλήματα ἀπό αὐτά πού ἐπιχειροῦν νἀ λύσουν, ἐκλύουν ἀκόμη μεγαλύτερη δυσπιστία σέ ὃλους τούς τομεῖς τῆς συνεργασίας καί δημιουργοῦ συνθῆκες ἐπώασης διαφθορᾶς.

  Ἀντιθετα ἓνα πλαίσιο δομημένο σέ ἀμοιβαῖα ἐμπιστοσύνη καί ξεκάθαρους ὃρους ἐλέγχου, δημιουργεῖ προϋποθέσεις ἀμοιβαίου σεβασμοῦ καί ἐπιτυχίας γιά τόν ὀργανισμό, τούς λειτουργούς του καί πρωτίστως τούς ἀσφαλισμένους του.

  Μέ φιλικούς χαιρετισμούς
  Ἠλίας Παντελίδης

  ΥΓ.
  Πολύ ἐνδιαφέρον τό πόνημά σας γιά τίς ἀμοιβές στόν ΕΟΠΠΥ. Ἢθελα κάποια σχόλια νά κάνω ἀλλά ὃταν βρῶ ἲσως κάποιο χρόνο.
  Εὐχαριστῶ γιά ὃσα παλαιότερα μοῦ ἐξηγήσατε σχετικά με Η.Μ.
  Μήπως γνωρίζετε ποῦ ἒχει ἀναρτηθεῖ ἡ τελευταία ἒκθεση σοφῶν γιά τήν ὑγεία; εὐχαριστῶ ηππ


Show Buttons
Hide Buttons